GRATIS CONSULT

Gebruiksvoorwaarden

 

Disclaimer: Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van de Services (zoals hieronder gedefinieerd) en de parkings van BePark. Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Services en de parkings wordt geregeld door deze Gebruiksvoorwaarden. U verklaart hierbij dat deze Gebruiksvoorwaarden in het Nederlands zijn, dat u de inboud begrijpt en dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Services en/of de parkings op geen enkele wijze betreden en gebruiken, zelfs niet als u al over een Account beschikt.

 

Versie 1.01 – 06.04.2020

Vorige versies:

Versie 1.00 – 07.02.2020

 

 

De vorige versies van de gebruiksvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar per e-mail (info@bepark.eu) of via de telefoon (BE: +32 (0) 2 / 880.05.50; FR: +33 (0) 1.82.88.72.8.

Als u vragen hebt over de Services of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice van BePark per e-mail (info@bepark.eu) of per telefoon. (BE: +32 (0) 2 / 880.05.50; FR: +33 (0) 1.82.88.72.87 

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruikers ("Gebruikers" of "u") gebruik kunnen maken van de Services en parkings van BePark (zoals hierna gedefinieerd). De toegang tot en het gebruik van de Services en de parkings is afhankelijk van de aanvaarding zonder wijziging van alle voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen en, in voorkomend geval, van de algemene voorwaarden van de parkings en het interne reglement van de parkings.

De BePark Services (zoals hierna gedefinieerd) worden uitgebaat en beheerd door BePark NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel in de Maliestraat 50, B-1050 Elsene en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0839.421.964 (RLE Brussel - Franstalige afdeling) (hierna "BePark", "Bedrijf" of "wij").

 

 • Definities

“Account”

betekent uw account die toegang geeft tot en gebruik maakt van de Services die na uw registratie aan u worden geleverd;

”Overeenkomst”

betekent de overeenkomst tussen het Bedrijf en uw Leverancier met betrekking tot het gebruik van de Services; 

“BePark Services” of “Services

zijn alle services die BePark aan u levert, waaronder, maar niet beperkt tot, (i) de Websites, (ii) de Webapplicatie; en (iii) de Mobiele App; 

”Gegevensbeheerder”

betekent de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt;

“Gegevensverwerker”

betekent de natuurlijke of rechtspersoon die namens de Gegevensbeheerder Persoonsgegevens verwerkt;

“Vergoedingen”

betekent de vergoedingen die aan de Bedrijf moeten worden betaald voor het gebruik van de Services zoals bepaald in de Overeenkomst;

”Intellectuele eigendoms-rechten”

betekent alle nu bekende of nog bestaande (a) rechten in verband met werken van auteurschap, met inbegrip van auteursrechten, rechten op maskerwerk en morele rechten; (b) rechten op handelsmerken of servicemerken; (c) rechten op handelsgeheimen, knowhow; (d) octrooien, octrooirechten en industriële-eigendomsrechten; (f) handels- en bedrijfsnamen, domeinnamen, databaserechten, huurrechten en alle andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten (al dan niet geregistreerd); (g) alle registraties, aanvragen tot registratie, vernieuwingen, uitbreidingen, splitsingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot een van deze rechten en het recht om een van de voorgaande punten aan te vragen, te behouden en af te dwingen, in elk geval en in elk rechtsgebied in de hele wereld;

Mobiele App

betekent de BePark for Business Mobile App, een mobiele applicatie die eigendom is van en beheerd wordt door BePark. Essentiële mogelijkheden van de Mobiele App zijn de mogelijkheid om de Mobile App als digitale afstandsbediening te gebruiken voor het in- en uitrijden van (meerdere) parkings en het boeken van parkeerplaatsen, afhankelijk van de toegangsrechten van de Gebruiker;

”Persoonsgegevens”

heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.

”Leverancier” 

betekent uw werkgever of een andere leverancier die u uw Accountgegevens heeft verstrekt en de Overeenkomst heeft afgesloten;

“Looptijd”

betekent de periode zoals overeengekomen tussen het Bedrijf en de Leverancier in de Overeenkomst;

“Gebruikersinhoud”

betekent alle feedback, gegevens of andere informatie die door de gebruiker via de webapplicatie en de mobiele app worden verstrekt;

Webapplicatie

betekent de BePark for Business Mobile App, een mobiele applicatie die eigendom is van en beheerd wordt door BePark.

Websites

betekent de volgende websites van BePark: corporate.bepark.eu, resource.bepark.eu, blog.bepark.eu, besaas.bepark.eu en business.bepark.eu  • Toepasselijkheid 

2.2 In het geval dat een van de Services gebruik maakt van services of onderdelen van derden, of toegang biedt tot websites, services en toepassingen van derden (" Services van derden") , zijn deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze Services van derden en de algemene voorwaarden, licentieovereenkomsten en/of het privacybeleid van deze derden zijn van toepassing op uw gebruik van de Services van derden. U wordt op de hoogte gesteld of en wanneer dergelijke voorwaarden en/of het privacybeleid van derden van toepassing zijn. Door zich toegang te verschaffen tot dergelijke services van derden, gaat u akkoord met de toepasselijke voorwaarden en erkent u dat u de enige partij bent bij dergelijke voorwaarden. Het Bedrijf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud van de voorwaarden of het privacybeleid van dergelijke derden.

2.3 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, en van tijd tot tijd, met of zonder reden:

 • deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen;
 • de Services te wijzigen of bij te werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het toevoegen, elimineren of stopzetten, tijdelijk of permanent, van een tool, service of andere mogelijkheid van de Services zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van u of enige derde partij; of 
 • uw gebruik van en/of toegang tot de Services en/of parkings zoals hierin beschreven, gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te weigeren of te beëindigen.

Dergelijke wijzigingen of veranderingen zullen direct van kracht zijn op het moment dat BePark deze wijzigingen of veranderingen beschikbaar stelt in een van de Services of deze op andere wijze bekend maakt. 

U gaat ermee akkoord dat uw blijvend gebruik van een van de Services en/of parkings na dergelijke wijzigingen of aanpassingen, uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen inhoudt. 

 

 • Gebruik van de webapplicatie en de mobiele app

3.1 Gebruik van en toegang tot de Webapplicatie door Gebruikers vereist een internetverbinding en het gebruik van de actuele versie van Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge of Apple Safari, of een andere webbrowser waarmee BePark schriftelijk instemt dat hij wordt ondersteund (de "Ondersteunde Webbrowser"). U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van een Ondersteunde Webbrowser.

3.2 De Mobiele App wordt u ter beschikking gesteld via de Apple App Store en de Google Play Store. De Mobiele App is toegankelijk met een Account.

Om de Mobiele App te kunnen gebruiken, heeft uw mobiele apparaat een WIFI- of mobiele internetverbinding nodig. De toegang tot een dergelijke WIFI- of mobiele internetverbinding is uw exclusieve verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat voldoet aan de minimale systeemvereisten. Als uw mobiele apparaat niet voldoet aan deze minimale systeemvereisten, kunnen we niet garanderen dat de Mobiele App naar behoren zal functioneren. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van de bovenstaande vereisten. 

3.2 U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de inloggegevens van uw Account, zoals uw wachtwoord, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw Account. U gaat ermee akkoord om elk onbevoegd gebruik, of vermoedelijk onbevoegd gebruik van uw account of elke andere inbreuk op de beveiliging onmiddellijk en uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur te melden. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van de bovenstaande vereisten. 

3.3 Gedurende de Looptijd kan het Bedrijf u naar eigen goeddunken bepaalde updates van de Services aanbieden. Voor alle duidelijkheid, het Bedrijf is niet verplicht om updates van de Services te aan te bieden.

 

 • Licentie - beperkingen

4.1 Licentie door het bedrijf Gedurende de Looptijd en onder voorbehoud van de tijdige betaling van de Vergoedingen, verleent het Bedrijf u een niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om de Webapplicatie en de Mobiele App te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden (de "Licentie"). Het is niet toegestaan de Webapplicatie en de Mobiele App te gebruiken op een manier die niet door het Bedrijf is geautoriseerd. U zult de Webapplicatie en de Mobiele App uitsluitend gebruiken in volledige overeenstemming met (i) deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) eventuele aanvullende instructies of beleidslijnen van het Bedrijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die welke in de Webapplicatie en de Mobiele App zijn geplaatst en (iii) eventuele toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften.

4.2 Beperkingen. U stemt ermee in om de Webapplicatie en de Mobiele App alleen te gebruiken voor het beoogde gebruik zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving is het u niet toegestaan (i) de Webapplicatie en Mobiele App beschikbaar te stellen of de Webapplicatie en Mobiele App te verkopen of te verhuren aan derden; (ii) de Webapplicatie en Mobiele App aan te passen, te veranderen, te vertalen of op enigerlei wijze te wijzigen; (iii) de Webapplicatie en Mobiele App in sublicentie te geven, te leasen, te verhuren, uit te lenen, te distribueren of anderszins over te dragen aan enige derde partij; (iv) de Webapplicatie en de Mobiele App te decompileren, te reverse engineeren, te demonteren of op andere wijze af te leiden of de broncode (of de onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) van de Webapplicatie en de Mobiele App te bepalen of te proberen af te leiden of te bepalen App; (v) gebruik van de Webapplicatie en de Mobiele App te kopiëren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder dit artikel 4; (vi) onbevoegde toegang te verkrijgen tot accounts van andere gebruikers of de Webapplicatie en de Mobiele App te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te bevorderen; (vi) de Webapplicatie en Mobiele App te gebruiken om ongevraagde e-mailadvertenties of spam te genereren; (vii) zich voor te doen als een persoon of entiteit, of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van uw connectie met een persoon of entiteit; (viii) gebruik te maken van een hoog volume automatisch, elektronisch of handmatig proces om toegang te krijgen tot informatie van de Webapplicatie en Mobiele App, of deze te doorzoeken of te oogsten (inclusief maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts); (ix) het wijzigen, verwijderen of verbergen van auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken, eigendomslegendes of andere vermeldingen in de webapplicatie en mobiele app; (x) het opzettelijk verspreiden van wormen, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden of andere items van destructieve of misleidende aard of het gebruik van de webapplicatie en mobiele app voor onwettige, indringende, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden; of (x) het verwijderen of op enigerlei wijze omzeilen van technische of andere beschermende maatregelen in de Webapplicatie en de Mobiele App.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, wordt er geen expliciete of impliciete licentie of recht van welke aard dan ook aan u verleend met betrekking tot de Webapplicatie en de Mobiele App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig recht om in het bezit te komen van een kopie, enige broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de Webapplicatie en de Mobiele App.

4.3 Licentie door de gebruiker Door informatie, gegevens of inhoud te uploaden, te creëren of anderszins te verstrekken via de Webapplicatie en de Mobiele App (de ”Gebruikersinhoud"), verleent u het Bedrijf een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare, licentie om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, te verzenden en weer te geven, voor zover dit nodig is om de Services aan te bieden en te onderhouden. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om enige Gebruikersinhoud die geacht wordt in strijd te zijn met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins ongepast te zijn, enige rechten van derden of enige toepasselijke wet- of regelgeving te herzien en te verwijderen.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Tussen de Gebruiker en het Bedrijf zijn de Services en alle Intellectuele Eigendomsrechten die daarop betrekking hebben, de exclusieve eigendom van het Bedrijf en/of haar licentiegevers.

5.2 Alle rechten, titels en belangen in en op de Services of enig deel daarvan die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend in deze Overeenkomst, zijn voorbehouden aan het Bedrijf en haar licentiegevers. 

 

 • Schorsing wegens een inbreuk

Als het Bedrijf zich naar eigen goeddunken bewust wordt of vermoedt, dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen van het Bedrijf schendt, kan het Bedrijf uw toegang tot de Services opschorten of beperken. De duur van een opschorting door het Bedrijf blijft bestaan totdat u de inbreuk die deze opschorting of beperking heeft veroorzaakt, hebt verholpen.

 

 • Ondersteuning

Als u technische ondersteuning nodig hebt, kunt u rechtstreeks per e-mail (info@bepark.eu) of via de telefoon contact opnemen met de klantenservice van BePark. (BE: +32 (0) 2 / 880.05.50; FR: +33 (0) 1.82.88.72.87 

 

 • Aansprakelijkheid 

8.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf alleen aansprakelijk voor persoonlijk letsel of enige schade die het gevolg is van (i) zijn grove nalatigheid; (ii) zijn opzettelijk wangedrag of (iii) enige fraude die door het Bedrijf is gepleegd. 

8.2 Voor zover wettelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf niet aansprakelijk zijn tegenover de Gebruiker of een derde partij, voor speciale, indirecte, voorbeeldige, punitieve, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade of kosten als gevolg van verlies van winst, gegevens, inkomsten, goodwill, productie van gebruik, aankoop van vervangende services, of materiële schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Services onder deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele misrekeningen, of het gebruik, misbruik of onvermogen om de Services te gebruiken, ongeacht de oorzaak van de actie of de theorie van de aansprakelijkheid, hetzij op grond van een onrechtmatige daad, een contract of anderszins, zelfs als het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. 

8.3. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is BePark niet aansprakelijk voor:

 • verlies van gebruik van een website, internettoegang, hardware of software, kosten voor het opnieuw creëren van verloren gegevens, schade aan hardware of software van de Gebruiker of derden, de kosten van een vervangende prestatie, apparatuursoftware of systeem;
 • schade veroorzaakt door het niet naleven van eventuele adviezen en/of richtlijnen die door BePark worden gegeven;
 • elke onderbreking van de Services, het slecht functioneren van de services en/of functies die via de Services worden geleverd, of elke andere storing of technische kwestie die verband houdt met de werking van de Services;
 • schade veroorzaakt door het niet naleven door de Gebruiker van de voorwaarden die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de parking(s) en/of het interne parkeerreglement;
 • welke schade dan ook, materieel of immaterieel, aan een persoon of zaak (bijv. de auto van een persoon), zoals in het bijzonder: ongevallen, diefstal of schade, zelfs gedeeltelijk, die incidenteel of door het gebruik van de parking(s) kan ontstaan;
 • vorderingen van anderen dan de Gebruiker of schade die bestaat uit vorderingen van derden op de Gebruiker uit hoofde van welke schade dan ook, materieel of immaterieel, aan een persoon of zaak (bijv. de auto van een persoon), zoals in het bijzonder: ongevallen, diefstal of schade, zelfs gedeeltelijk, die incidenteel of door het gebruik van de parking kan ontstaan;

8.4. U erkent dat BePark geen bewaarnemer is en derhalve, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen bewaarplicht of controleverplichting op zich neemt en niet aansprakelijk is voor handelingen van derden.

8.5 U aanvaardt dat het Bedrijf alleen aansprakelijk kan worden gesteld volgens de voorwaarden van dit artikel 8 voor zover de door u geleden schade rechtstreeks aan het Bedrijf kan worden toegerekend. Voor alle duidelijkheid: het Bedrijf is niet aansprakelijk voor claims die het gevolg zijn van (i) uw ongeoorloofd gebruik van de Services of parkings, (ii) de wijziging van (onderdelen van) de Services door u of door derden, (iii) het niet gebruiken van de meest recente versie van de Services die aan u ter beschikking zijn gesteld of het niet integreren of installeren van correcties van de Services die door het Bedrijf zijn uitgegeven, of (iv) uw gebruik van de Services in combinatie met producten of services die niet van het Bedrijf afkomstig zijn. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid onder dit artikel gelden voor alle verbonden ondernemingen en onderaannemers van het Bedrijf onder deze Gebruiksvoorwaarden, in dezelfde mate als deze bepalingen gelden voor het Bedrijf.

8.6 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en behoudens in geval van fraude, opzet of grove schuld van BePark of haar medewerkers, agenten of (onder)aannemers, is de totale aansprakelijkheid van BePark als gevolg van of in verband met de Services en het gebruik van de parkings, beperkt zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

 

 • Garanties en disclaimers

9.1 Door het bedrijf. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in dit artikel 9 en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de Services geleverd "in de huidige staat" en het Bedrijf geeft geen (en wijst hierbij alle) andere garanties, convenanten of verklaringen, of voorwaarden af, hetzij schriftelijk, mondeling, expliciet of impliciet met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, gang van zaken, handelsgebruik of -praktijk, verhandelbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid, titel, niet-inbreuk, of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, met betrekking tot het gebruik, misbruik of de onmogelijkheid om de Services of andere producten of diensten die door het Bedrijf aan de Gebruiker worden geleverd, te gebruiken. Het Bedrijf garandeert niet dat alle fouten kunnen worden gecorrigeerd of dat de toegang tot of de werking van de Services en de parkings ononderbroken, veilig of vrij van fouten zal zijn. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat er risico's verbonden zijn aan het verzenden van informatie over en het opslaan van informatie op het internet en dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies van uw gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Gebruikersinhoud. BePark geeft bovendien geen garantie en is niet aansprakelijk voor enige hardware, software of product van derden, waaronder de parkings die eigendom zijn van derden.

9.2 Door de gebruiker. U verklaart en garandeert het Bedrijf dat (a) u uw nummerplaat te allen tijde leesbaar en zichtbaar zult houden; (b) u ten minste 18 jaar oud bent en gebruik kunt maken van de Services; (c) u in het bezit bent van een geldig rijbewijs en alle wettelijk verplichte (auto)verzekeringen; (d) u de bevoegdheid heeft om deze bindende overeenkomst persoonlijk aan te gaan; (e) alle door u verstrekte Gebruikerscontent nauwkeurig en waarheidsgetrouw is en geen inbreuk zal maken op (i) Intellectuele Eigendomsrechten van derden; (ii) zich geen handelsgeheimen toe-eigenen; (iii) bedrieglijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of onwettig zijn; (iv) virussen, wormen of andere kwaadaardige computerprogrammeringscodes bevatten die bedoeld zijn om het systeem of de gegevens van het bedrijf te beschadigen; of (v) anderszins de rechten van een derde partij schenden en (f) u dient zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en aan de voorwaarden van de parkings en het interne reglement van de parkings. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is om een back-up te maken van enige Inhoud van de gebruiker. U gaat ermee akkoord dat elk gebruik van de Services en de parkings, dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de parkings en het interne reglement van de parkings, een ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik vormt, waarvoor het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld.

9.3. Gebruik van de parking

(i) De Gebruiker kan de parking enkel betreden, parkeren en de parking verlaten tijdens de uren die overeenstemmen met de Overeenkomst. Deze zijn beschikbaar via zijn online klantenaccount. De toepasselijke openingstijden kunnen worden gewijzigd door BePark, die de Gebruikers hiervan zal informeren via de Websites, de Applicaties of via e-mail.

(ii)  De Gebruiker mag zijn voertuig alleen op de voor de Gebruikers gereserveerde plaatsen parkeren. Onder geen enkele omstandigheid zal de Gebruiker in staat zijn om te parkeren op een storende of ongeoorloofde plaats.

(iii) Bij niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden kan BePark het voertuig voor rekening en risico van de Gebruiker verplaatsen in overeenstemming met de inhoud in het artikel "Retentie, immobilisatie en verwijdering van voertuigen." hieronder. 

(iv) De Gebruiker en alle personen die hem vergezellen zijn verplicht de rust in de buurt te respecteren wanneer zij zich op de parking en in de omgeving ervan bevinden. Elk gebruik van radio's en andere geluidsbronnen is op de parking verboden.

(v) De Gebruiker verbindt zich ertoe om de parking in een onberispelijke staat van netheid te verlaten. Het is ten strengste verboden om auto's te wassen op de parking, er werkzaamheden uit te voeren of iets anders dan een geldig geregistreerd en verzekerd voertuig te stallen of op te slaan.

(vi) Voertuigen die op de parking geparkeerd staan, moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de voertuigen die op de openbare weg geparkeerd staan. De Wegcode en alle andere voorschriften met betrekking tot het verkeer op de openbare weg zijn van toepassing op de parking, tenzij anders vermeld. In alle gevallen is de maximaal toegestane snelheid van voertuigen beperkt tot 10 km/uur.

(vii) De voertuigen moeten worden afgesloten, de ramen moeten worden gesloten, het alarm moet worden geactiveerd en de dit blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Elk voorwerp, wat het ook is, dat in het voertuig wordt achtergelaten, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

(viii) Het ter beschikking stellen van een parkeerplaats kan niet worden onderworpen aan enige overdracht of onderhuur.

9.4. Retentie, immobilisatie en verwijdering van voertuigen.

(i) In geval van een ongeval of onbedoelde stilstand van een voertuig, zal de Gebruiker onmiddellijk de nodige maatregelen nemen om de problemen met het voertuig op te lossen, zodat het normale verkeer in de installatie op geen enkele manier wordt gehinderd. In ieder geval zal de Gebruiker ervoor zorgen dat het voertuig wordt verwijderd voor het einde van de periode waarin hij toegang heeft tot de parking. In ieder geval zal de Gebruiker onmiddellijk contact opnemen met de klantenservice van BePark.

(ii) De Gebruiker geeft BePark en/of de eigenaar van de parking uitdrukkelijk toestemming om zijn voertuig te (laten) verplaatsen, voor rekening en risico van de Gebruiker, in het geval dat:

 • het niet op de voorziene plaatsen is geparkeerd;
 • het buiten de openingstijden in de parking wordt achtergelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BePark;
 • het een gevaar vormt voor de personen en/of eigendommen van anderen;
 • het de normale circulatie hindert;
 • operationele doeleinden of de veiligheid het vereisen.

In deze gevallen worden de kosten voor de verplaatsing van het voertuig forfaitair vastgesteld op € 250, inclusief BTW.

(iii) De Gebruiker gaat ermee akkoord zijn voertuig binnen 24 uur na de prestatie te verwijderen van de site van het bedrijf waarnaar het voertuig is verplaatst. De Gebruiker stemt ermee in dat BePark gerechtigd is om na een termijn van 24 uur een parkeervergoeding aan de Gebruiker in rekening te brengen.

 

 • Schadevergoeding

10.1 Door het bedrijf. Het Bedrijf zal u verdedigen en vrijwaren zoals hierin gespecificeerd tegen alle gegronde en goed onderbouwde vorderingen van derden voor zover een dergelijke vordering gebaseerd is op een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van die derde partij door de Services en met uitsluiting van alle vorderingen die voortvloeien uit (i) uw ongeoorloofd gebruik van de Services, (ii) de wijziging door u of een derde partij van een van de Services, (iii) het niet gebruiken van de meest recente versie van de Services die aan u ter beschikking zijn gesteld, of het niet installeren van correcties of updates van dergelijke Services die door het Bedrijf zijn uitgegeven, indien het Bedrijf heeft aangegeven dat een dergelijke update of correctie nodig is om een mogelijke inbreuk te voorkomen, of (iv) het gebruik van de Services in combinatie met producten of services die niet van het Bedrijf afkomstig zijn.

Een dergelijke vergoedingsplicht is afhankelijk van het volgende: (i) het Bedrijf is onverwijld schriftelijk op de hoogte gesteld van een dergelijke vordering; (ii) het Bedrijf heeft de uitsluitende controle over het verweer tegen en de afwikkeling van een dergelijke vordering; (iii) de Gebruiker verleent op verzoek van het Bedrijf volledige medewerking aan het verweer tegen en de afwikkeling van een dergelijke vordering, op kosten van het Bedrijf; en (iv) de Gebruiker stemt niet in met de aansprakelijkheid van het Bedrijf met betrekking tot een dergelijke vordering, noch met een schikking met betrekking tot een dergelijke vordering zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Mits aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal het Bedrijf de Gebruiker schadeloos stellen voor alle schade en kosten die de Gebruiker maakt als gevolg van een dergelijke claim, tot een bedrag dat gelijk is aan de Vergoedingen die het Bedrijf voor u heeft betaald in de voorgaande maand. 

In het geval dat de Services naar het redelijke oordeel van het Bedrijf het voorwerp kunnen zijn of worden van een vordering wegens inbreuk door derden (overeenkomstig dit artikel 10.1), heeft het Bedrijf het recht om, naar eigen keuze en op eigen kosten, het volgende te doen: (i) het ((vermeende) inbreuk makende deel van de Services te wijzigen zodat het niet-inbreukmakend wordt met behoud van materieel gelijkwaardige functionaliteiten; (ii) voor de Gebruiker een licentie te verkrijgen om de Services te blijven gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden; of (iii) de verdere uitvoering van de Licentie en in overeenstemming met de Services te beëindigen.

Het voorgaande vermeldt de volledige aansprakelijkheid en verplichting van het Bedrijf en het enige rechtsmiddel van de Gebruiker met betrekking tot enige inbreuk of vermeende inbreuk op enige Intellectuele Eigendomsrechten, veroorzaakt door de Services of een deel daarvan.

10.2 Door de gebruiker. U stemt er hierbij mee in om het Bedrijf en zijn huidige en toekomstige gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren van elke eis, vordering, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, hetzij op grond van onrechtmatige daad, hetzij op grond van een contract, die het Bedrijf of een van hen kan oplopen als gevolg van, of voortvloeiend uit, een vordering die wordt ingediend door een derde partij met betrekking tot (i) elke inbreuk of schending door u van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of van andere instructies of beleidslijnen van het Bedrijf; (ii) Gebruikersinhoud die inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden en (iii) fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van uw kant.

 

 • Privacyverklaring

Het bedrijf erkent en begrijpt het belang van uw privacy en wil uw wens respecteren om persoonlijke informatie in een private en veilige omgeving op te slaan en er toegang toe te hebben. Houd er rekening mee dat het Bedrijf moet worden beschouwd als de "Gegevensverwerker" en uw Leverancier als de „Gegevensbeheerder" voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Diensten. Houd er rekening mee dat het bedrijf uw Persoonsgegevens alleen verwerkt volgens de gedocumenteerde instructies van de Gegevensbeheerder en passende technische en organisatorische maatregelen neemt tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw Persoonsgegevens of het toevallige verlies, de vernietiging of de ongeoorloofde toegang tot deze gegevens. Indien u als Gebruiker een kopie, correctie of verwijdering van de Persoonsgegevens bij het Bedrijf aanvraagt of indien u de verwerkingsactiviteiten wilt beperken of daartegen bezwaar wilt maken, zal het Bedrijf de Leverancier binnen twee (2) kalenderdagen van een dergelijk verzoek op de hoogte brengen. Het Bedrijf zal als Gegevensverwerker de Leverancier voorzien van alle details van een dergelijk verzoek, bezwaar of beperking van de Gebruiker, samen met een kopie van de Persoonsgegevens die in het bezit zijn van het Bedrijf. Bovendien zal het Bedrijf u als gebruiker onmiddellijk doorverwijzen naar de Leverancier, die het verzoek zal behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke door de Gegevensbeheerder zijn aangegeven en die u in staat stellen gebruik te maken van de Services.

 

 • Looptijd en beëindiging

12.1 Het Bedrijf verleent u een licentie op de Webapplicatie en de Mobiele App gedurende de Looptijd zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, tenzij deze Gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met artikel 12.2 worden beëindigd. 

Aan het einde van de Looptijd zullen alle gebruikersrechten op Webapplicaties en Mobiele Apps die onder deze Gebruiksvoorwaarden aan u zijn toegekend, automatisch vervallen. 

12.2 Beëindiging als gevolg van een inbreuk Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden en uw recht op toegang tot en gebruik van de Services en parkings met onmiddellijke ingang beëindigen indien het Bedrijf van mening is of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat u of uw Leverancier deze Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van de Intellectuele Eigendomsrechten van het Bedrijf), de Overeenkomst of enige andere richtlijnen of beleidslijnen van het Bedrijf schendt.

12.3 Gevolgen van de beëindiging Bij beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden, om welke reden dan ook, in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, op het moment van effectieve beëindiging: (i) bent u niet langer bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten of parkeergarages; (ii) zal het Bedrijf de Persoonsgegevens met betrekking tot uw Account binnen dertig (30) kalenderdagen na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden op een veilige manier saneren, anonimiseren of vernietigen, zodat alle Persoonsgegevens worden verwijderd en niet meer kunnen worden teruggevonden. Persoonsgegevens die moeten worden bewaard om te voldoen aan relevante wettelijke en reglementaire bewaarvoorschriften kunnen door het Bedrijf worden bewaard na het verstrijken van de termijn van dertig (30) kalenderdagen, zolang dat vereist is volgens deze wet- en regelgeving; (iii) op schriftelijk verzoek van de Gebruiker aan BePark, uiterlijk veertien (14) kalenderdagen voor beëindiging van de overeenkomst, zal BePark de Gebruiker, onmiddellijk voorafgaand aan de sanering, anonimisering en vernietiging daarvan, een leesbare en bruikbare kopie van de Persoonsgegevens en/of de systemen die Persoonsgegevens bevatten, ter beschikking stellen en (iii) alle rechten en verplichtingen van het Bedrijf of de Gebruiker onder deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen, met uitzondering van de rechten en verplichtingen op grond van de in artikel 13.6 specifiek genoemde artikelen. 

 

 • Diversen 

13.1 Overmacht Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen met betrekking tot de Services indien deze tekortkoming of vertraging te wijten is aan oorzaken buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, stakingen of arbeidsgeschillen, embargo's, overheidsorders, telecommunicatie, netwerk, computer, server of internetonderbrekingen, onbevoegde toegang tot de informatietechnologiesystemen van het Bedrijf door derden of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van het Bedrijf (Het "Geval van Overmacht"). 

13.2 Scheidbaarheid Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden afdwingbaar en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn gewijzigd, zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover de wet dat toestaat. 

13.3 Afstand Het niet afdwingen van enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van deze of enige andere bepaling.

13.4 Overdracht U mag deze Gebruiksvoorwaarden of enige rechten of verplichtingen niet toewijzen of overdragen aan een derde partij. Het staat het Bedrijf vrij om (i) (een deel van) haar verplichtingen of rechten onder de Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een van haar verbonden ondernemingen en (ii) de uitvoering of ondersteuning van de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden uit te besteden aan haar verbonden ondernemingen, aan individuele contractanten en aan externe serviceproviders zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker.

13.5 Mededelingen Alle mededelingen van het Bedrijf die bestemd zijn voor ontvangst door u worden geacht te zijn geleverd en van kracht te zijn wanneer ze worden verzonden naar het e-mailadres dat door u op uw Account is opgegeven. Als u dit e-mailadres wijzigt, moet u uw e-mailadres op uw persoonlijke instellingenpagina bijwerken.

13.6 Voortleven De artikelen 5, 9, 10 en 11 blijven ook na beëindiging of afloop van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.

13.7 Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder afbreuk te doen aan de principes of regels van het conflictenrecht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid en/of de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel.